۱۳۹۲ بهمن ۴, جمعه

فهرست (مضمونلار):

بخش اوَل:
- بیوگرافی کوتاهی از نویسنده دیوان: فارسی - English، همچنین در سایت "ایران فرهنگ".
- پيشگفتار:

قسمت دوّم: تاريخ و ادبّيات ترکمن در قرون XIV و XV (بررسی تاریخ و اشعار جهانشاه حقيقی)

قسمت سوّم: رویارویی دو طایفه قدرتمند ترکمنان قره قویونلی و آق قویونلی

قسمت چهارم: جهانشاه بروایت آخرین تحقیقات آکادمی علوم ترکمنستان- ماهنامه"صدای تورکمن"

مــجــمــوعــه اشــعـار
بخش دوَم:
مجموعه اوَل:
۱. غرق آب
۲. آفتاب
۳. حایراندئر
۴. ایله دی خراب
مجموعه دوَم:
۵. بی خبر
۶. طغن ادر
۷. سنده دیر
۸. نه یرده بار
۹. ادر
۱۰. دلپذیر یوقدور
۱۱. گفتارئندا دئر
مجموعه سوَم:
۱۲. دأگیل می دیر!
۱۳. گؤرسه در
۱۴. زولف پریشانئنگدا دئر
۱۵. خبر برر
۱۶. کیتابئنگدان می دئر
۱۷. نور
۱۸. حایواندئر
مجموعه چهارم:
۱۹. قئلار
۲۰. بیله گئرک
۲۱. جاه ِ کؤنگلیمینگ
۲۲. اهل ّ جنّتینگ
۲۳. کیتابی کؤنگلیمینگ
۲۴. یوزینگ
۲۵. لبینگ
مجموعه پنجم:
۲۶. عشقا کؤنگیل
۲۷. پریشانئنگ
۲۸. دیلأر کؤنگیل
۲۹. دأگیل
۳۰. دوشدی کؤنگیل
۳۱. گلگیل
۳۲. بیلمزام
مجموعه ششم:
۳۳. دیداری بیلمیشم
۳۴. دییدیم
۳۵. گؤرممیشم
۳۶. نسیم
۳۷. فدا دیمیشم
۳۸. منینگ
۳۹. اتمیشم
۴۰. بیلمیشم
مجموعه هفتم:
۴۱. سلام
مجموعه هشتم:
۴۲. یانا دیدیم
۴۴. چکمیین جفا
۴۵. دییمن
۴۶. تحسین
۴۷. روزانادان
۴۸. نیگأرینه
۴۹. مالئنا
۵۰. بیله
۵۱. خبری
مجموعه نهم:
۵۲. اولدی
۵۳. ازلی
۵۴. قدرات
۵۵. دأگیل می؟
۵۶. یارئنگی
۵۷. من
۵۸. سور
۵۹. ادر
۶۰. میخانالار
۶۱. ایسته مز
۶۲. یارادئر
۶۳. هنیز
۶۴. مدد
مجموعه دهم:
۶۵. سجود
۶۶. بیلمز
۶۷. ایمیش
۶۸. گرچک
۶۹. کیتاپ ایمیش
مجموعه یازدهم:
۷۰. وحدت ایمیش
۷۱. عشق
۷۲. سنینگ
۷۳. دلیلی کؤنگلیمینگ
۷۴. اونونگ
۷۵. قرار ینه
۷۶. دارئنا
۷۷. اولا
مجموعه دوازدهم:
۷۸. درخشان دئر ینه
۷۹. نالایا
۸۰. ایمان دئر ینه
۸۱. امیر اولا
۸۲. ینه
۸۳. نارئنا
۸۴. عألمه
۸۵. یتمه دی
۸۶. دیدی
مجموعه سیزدهم:
۸۷. اولدی
۸۸. جنّت المأوا دیدی
۸۹. چئراغئنی
۹۰. ابدی
مجموعه چهاردهم:
۹۱. دوشمه دی
۹۲. روباغی لار
۹۳. سؤزلیک
۹۴. فهرست

21. POEMS of JAHANSHAH HAKYGYI - English Text
===================================

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

JAHANȘA DIWANY

زندگی و آثار-جهانشاه حقیقی-نئنگ حیاتی و دؤردیجیلیگی-يعيش و يعمل في جهان شاه الحقيقي-د.خ.اونق
-JAHANȘA HAKYKYNYNŇ HAÝATY we DÖREDIJILIGI-COLLECTION POEMS OF LITERARY JAHANSHAH HAKYGY
Email address: han.own@hotmail.com - Dr. H. OWNUK