۱۳۹۲ بهمن ۲۵, جمعه

زاویه مرکزی «گنبد گؤک مسجد جهانشاه» از درون

زاویه مرکزی «گنبد گؤک مسجد جهانشاه» از درون