۱۳۹۳ تیر ۱۹, پنجشنبه

رباغئ لار - دیوان حقیقی - «كيتابی يوزينگ»٬ «می طهور» آتلی رباغئ لارئ - 13

«كيتابی يوزينگ»

وحدتينگ مهتابی تابی دئر يوزينگ، ظلماتئنگ كشف حجابی دئر يوزينگ،
أهل توحيدينگ كيتابی دئر يوزينگ، عارفئنگ يوم الحسابی دئر يوزينگ.

«می طهور»

ای لبينگ مي طهوری كؤنگليمينگ،، ای ساچئنگ ظالّئندا نوری كؤنگليمينگ،
عشقئنگا يوقدور قصوری كؤنگليمينگ، شول جهتدن دير حضوری كؤنگليمينگ.