۱۳۹۳ مهر ۲۲, سه‌شنبه

مجموعه دوّم - از اشعار دیوان حقیقی - «بی خبر»

«بی خبر»

حشَرينگ حاسابئنی نأ بيلر جاهل بی خبر، گل حشره1 قايئل بول كه، بو حكمتده دير ناظار.
اي تأچ و تخت-آ، ملك جهانا حريص بولان، عاريف قاطئندا تاپمادی موقدار سيم و زر.
زاهد اشيتدی ناف هایِ صورئنگ صداسئنی، يوم القيامت بولدی نه ياتار سن، ای بشر.
دوشدی جاهانا فتنه ی، آشوب و قلُغلُا، تأ سنبلين گؤتردی جمالئندان اول قمر.
آشفته زلفِ خال و رخی چشم غامزاسی، قئلدی منی غنا بيله از خويش بی خبر.
ادراكيم منينگ عريشمدی اوصاف ذاتئنا، قئلدئم حديث لغلينگ اونونگ شرحی محتسپ،
انديشأنينگ گمُأنينی ترك ايله، فارغ اول، پيمانه دولمايئنچا دؤكيلمز خون از جگر.
ای جنتّينگ شرابی لبِ ياردئر ديه ن، جانئم حايات (حيات) لم ازلی اول ياردان ديلأر.
فضلِ عألميندن ايكی عألمده شاه ايميش، اول أهلِ دل كه يار بيله عمرينی صرف(صارپ) ادر.
بردی حقيقی جانئنی يارئنگ وئصالئنا، ترك علائق اتدی يو كؤيونده غويدی سر.

1. محشر گوني، قيامت گوني، حاسابات بريليأن گون.