۱۳۹۳ دی ۳۰, سه‌شنبه

ارمغان بزرگ به میراث ادبی – مصاحبه رادیوئی – Edebi mirasa uly goşant – Radio Gepleşik

چشمه ها: "آزاد رادیوسی": مصاحبه در برنامه رادیویی "چشمه لر" با عنوان: "گپلشیک - همصحبت" در باره دیوان جهانشاه حقیقی
- مصاحبه گر: خدای بردی حاللیف
Çeşmeler: Azat Radiosy: RADIO GEPLEŞIK. Gepleşigi alyp baran: Hudaýberdi Hally-21.08.2014
*******
چشمه ها: رادیو آزاد - خدای بردی حاللی
هموطن ما، پژوهشگر تاریخ دکتر خانگلدی اونق، از مدتها قبل در پی پژوهش و تحقیق در مورد میراث های ادبی جهانشاه حقیقی بوده است. این خدمات وی اخیراً در بین مردم منشر گردید. در ایران آثار جهانشاه بصورت کامل با عنوان "دیوان جهانشاه حقیقی" بچاپ رسیده است. این دیوان بر اساس دستنوشته دیوانی که در قدیمی ترین انستیوی نسخ خطی ارمنستان، مشهور به "ماته ناداران" که در پایتخت آن، در شهر ایروان نگهداری میشود، پژوهش و تهیّه شده است. در این برنامه رادیویی با نویسنده این اثر ماندگار، دکتر خانگلدی اونق همصحبت شدیم.
Jahansha

ارمغان بزرگ به میراث ادبی

دیوان حقیقی
*******************
00:03:30/00:15:04
Indir

Çeşmeler: Edebi mirasa uly goşant - 21.08.2014

Biziň ildeşimiz, taryhçy alym Hangeldi Ownuk köp wagtdan bäri Jahanşa Hakykynyň edebi mirasyny öwrenmek bilen gyzyklanyp geldi. Golaýda onuň bu hyzmaty köpçülige ýetirildi. Eýranda Jahanşa Hakykynyň diwany dolurak görnüşde çap boldy. Bu diwan Ermenistanyň paýtagty Ýerewan şäherindäki dünýä belli Matenadaran gadymy golýazmalar institutynda saklanýan golýazma esasynda taýýarlandy. Kitaby çapa taýýarlan Hangeldi Ownuk bilen gürrüňdeş bolduk
AZ GÖRKEZ