۱۳۹۲ بهمن ۲۸, دوشنبه

مجموعه شعر جهانشاه حقیقی قراقویونلی

اونق خ.: این نسخه از مجموعه "دیوان شعر جهانشاه حقیقی" بر اساس دستنوشته موجود در کتابخانه نسخ خطی آکادمی علوم ارمنستان که با عنوان «فوند ماتناداران(Matenadaran)» شناخته میشود٬ جمع آوری شده است. نسخه ای از آن نیز از روی میکروفیلمی که از آنجا به جمهوری ترکمنستان آورده شده بود٬ از جانب انستیتو نسخ خطی آکادمی علوم ترکمنستان به همت دکتر رحمان رجب اف (دکترای علوم زبان شناسی از آکادمی علوم ترکمنستان) و با صفحه آرائی از جانب مدیر این انستیتو دکتر آنا قوربان آشیراف در سال ۱۹۹۹ - عشق آباد٬ به الفبای ترکمنی - روسی (سیریلیک یا کریل) برگردانده شده بود٬ چاپ شده است. در زیر تصاویری از کتاب جدید که با الفبای کلاسیک ترکمنی (عربی-فارسی) چاپ می شود٬ درج می گردد:

شناسنامه دیوان جهانشاه حقیقی
ID of Poems J.Hakyky