۱۳۹۲ بهمن ۳۰, چهارشنبه

مجسمه سولطان بهادر(باطر) قره یوسوپ بن توره مش خان بايرام خوجا تورکمن قره قویونلی در عشق آباد پایتخت تورکمنیستان - غاراشسئزلئق پارکی

مجسمه سولطان بهادر(باطر) قره یوسوپ بن توره مش خان
بايرام خوجا تورکمن قره قویونلی در عشق آباد
پایتخت تورکمنیستان
غاراشسئزلئق
پارکی