۱۳۹۳ فروردین ۱۹, سه‌شنبه

مقدمه ای بر "تاریخ فرهنگ ترکمنان ایران - قرون نوزدهم و بیستم" - ایران تورکمنلرینینگ مدنیتینینگ تاریخی ۱۹-۲۰عصرلار - گیریشی

سخنرانی در شورای علمی
 انستیتو تاریخ آکادمی علوم
 
ترکمنستان جهت طی دوره
کاندیداتوری علوم-عشق آباد
د. خ. اونق: رساله ای که با عنوان:
در سال ۱۹۹۵ طی شد.
******
این رساله علمی در شورای عالی هیئت علمی ویژه دفاع از رسالات دکتری بشماره کد تخصصی ۰۷.۰۰.۰۲ "کمسیون عالی صدور گواهی تحصیلات آکادمی علوم جمهوری ترکمنستان"٬ در انستیتو تاریخ شاجا باطیراف دفاع گردید.
این رساله از سال ۱۹۹۱ شروع و در نیمه دوَم ماه دسامبر سال ۱۹۹۵ (مجلس شورای عالی علمی در تاریخ نیمه دوَم ماه ژانویه ۱۹۹۶برگزار گردید.) در پژوهشکده تاریخ آکادمی علوم ترکمنستان (این پژوهشکده در طول فعالیَت خود از سال ۱۹۳۶ که در زمینه انستیتو پژوهشی علمی ترکمن با عنوان «پژوهشکده تاریخ» ایجاد گردیده بود٬ در ادوار بعداز آن٬ عنوان های متفاوتی را برای پژوهشکده برگزیدند٬: «پژوهشکده تاریخ شاجا باطیراف آکادمی علوم ترکمنستان٬- تا سال ۱۹۹۷ و انستیتو پژوهشی تاریخ تحت پوشش کابینه وزیران ترکمنستان٬ - تا ۱۲ ژوئن سال ۲۰۰۹ ٬ و تا حال حاضر انستیتو پژوهشی تاریخ آکادمی علوم ترکمنستان) در حضور اعضاء محترم هیئت علمی ازجمله:


- به رهبری علمی آکادمیک ترکمنستان پروفسور آنا نفس اف، مرات آنا نفس اویچ
- به رهبری و مدیریَت مدیر انستیتو پژوهشی تاریخ ش. باطیراف آکادمی علوم ترکمنستان و عضو وابسته خبرنگاری آکادمی علوم ترکمنستان٬ پروفسور آتامامداف نوری ولیویچ٬
My scientific Abstract
OWNUK H.A.o.
- به رهبری و نظارت وزیر آموزش و پرورش ترکمنستان و عضو کمسیون عالی صدور گواهی تحصیلات آکادمی علوم ترکمنستان پروفسور قارایف ارجب دوردی قارایویچ٬
- با حضور و نظارت اعضاء شورای عالی هیئت علمی آکادمی علوم ترکمنستان و به عنوان تشکیلات خارج از آکادمی٬ اشتراک نمایندگان دفتر مدیریَت دانشکده تاریخ دانشگاه دولتی مختومقلی فراغی ترکمنستان.
- مشاوران رسمی:
- پروفسور جیکییف، آتا جیکییویچ - دکترای علوم تاریخ از انستیتو پژوهشی تاریخ آکادمی علوم ازبکستان شوروی، و عضو فرهنگستان (آکادمسین) در آکادمی علوم ترکمنستان.
- کاندایدای علوم فیلولوژی از انستیتو زبان و ادبیات مختومقلی آکادمی علوم ترکمنستان٬ دکتر  نورباداف، قاسیم نوربادویچ

همچنین دیگر محققین و پژوهشگران ترکمنستان از جمله آکادمیک زبان و ادبیات ترکمنستان پروفسور نورمحمَد آشورپور مرداف و با شرکت رهبر ملی - مذهبی ترکمنان ایران ولی محمَد آخون ارزانش٬ و دیگر محققین و مدعوین حاضر در مجلسی که نطق و سخنرانی ها تا ۴-۵ ساعت بطول انجامید٬ و گزارش کامل آن در آینده تهیه و منتشر خواهد شد٬... برگزار و
از جانب دانشیار پژوهشی انستیتو تاریخ ش. باطیراف آکادمی علوم جمهوری ترکمنستان سایسکانیه خانگلدی اونق ارازگلدی اوغلی جهت اخذ درجه علمی «نامزدی علوم (کاندیدای علوم)» و دکترا دفاع و طی گردید.

جمهوری ترکمنستان - عشق آباد - ۱۹۹۵ یئل.

ارسال "پیک شادی" از جانب "کمسیون عالی صدور گواهی تحصیلات علمی (یوقاری آتستاثسیون کامیسیه)"- آپریل ۱۹۹۶

عشق آباد ش. گوگول ۱۵ (بیطاراپ ۱۵)- به سکرتر علمی شورای علمی - تخصصی انستیتو تاریخ ش. باطیراف٬ - از طرف: پرزیدیوم کمسیون عالی صدور گواهی تحصیلات جمهوری ترکمنستان (واک ترکمنستان (آ.ان.ت.). ارسال شده به آدرس گیرنده درجه علمی و مهر تأئید پرزیدیوم کمسیون عالی صدور گواهی تحصیلات جمهوری ترکمنستان