۱۳۹۳ فروردین ۱۴, پنجشنبه

رساله دکترای خان گلدی اونق در اینترنت بروز است - PhDoctorate of Hangeldi Ownuk on Line

PhDoctorate of Hangeldi Ownuk on Line

رساله دکترای خان گلدی اونق در اینترنت بروز است

English text of my PhD Dissertation
متن انگلیسی 
Русскии текст мои диссертация
متن روسی
My PhD Materials
Офисияльная ресурс моё диссертации - Official resource of my Dissertation
منبع اصلی رساله
- Original Resource: Human & Sciences,
- Оригинал Ресурс: Чловек и Наукв,