۱۳۹۳ اردیبهشت ۲۲, دوشنبه

در مورد کیفیت مقالاتی که حول و حوش «گؤک مسجد» تاکنون ارائه شده است

گؤک مسجد (مظفریَه جهانشاه مظفرالَدین)
د. اونق٬ خانگلدی: در میان تعداد زیادی از مقالات که تاکنون در مورد «گؤک مسجد» نوشته شده است به غیر از مقالات تحقیقاتی که توسط خارجیان و سیاحان ارائه گردیده٬ عمدتاْ جانبدارانه و از سوی نویسندگان شیعی مذهب نگاشته شده و در آنها سعی بر آن بوده است که نقش مذهب (سبک شیعی) را در ساخت و ساز معماری مسجد بگنجانند. امَا از شواهد و قرائن موجود٬ چنان نیست که آنها می نویسند. از میان تمام این نوشته جات که از جانب نویسندگان شیعی مذهب بیان شده است٬ تنها یک نمونه از مقاله را یافتیم که آن در سال ۱۳۲۷/ش. از جانب «حاج حسین نخجوانی» نوشته شده بود که در آن سعی شده است٬ در مورد نمای مهندسی آن و اطلاعاتی را که در کتیبه های مسجد موجود هست٬ واقعیت را بیان دارد. این نویسنده تمام جزئیات کتیبه ها و از ساخت و ساز مهندسی آن اطلاعات دقیقی ارائه می دهد که در سایر مقالاتی که از جانب نویسنگان شیعی مذهب بیان شده است٬ دیده نمی شود. این مقاله از جانب محققی دیگر بنام «رؤیا آسیایی» آماده و در سایت «انسانشناسی و فرهنگ» با این عنوان «مقالات قدیمی: مسجد کبود تبریز یا عمارت مظفریه (خرداد 1327)» بچاپ رسیده است. نظرتان را به این مقاله جلب می کنم: «انسان شناسی و فرهنگ: حاج حسین نخجوانی / آماده سازی برای انتشار: رویا آسیایی» ....