۱۳۹۳ مهر ۴, جمعه

مجموعه دوّم - از اشعار دیوان حقیقی - «آفتاب»

« آفتاب»

تا سنبلينگ گؤتردی جمالئنگدان نقاب، توتدی جهانی فجر آلئندان آفتاب،
دؤوری قمره دوشدی صحاف فراغ بيلن، تابنده حسنِ نقشِ هلالئندان آفتاب.
چكدی ساچی كمندينه خال و رخی منی، اؤورندی فتنه، فتنه لوی خالئندان آفتاب.
محو بولدی گلستانِ وصالئندان تا ابد، تا رنگ و بويی برد رخِ آلئندان آفتاب.
جام لبينينگ مييندن ايچيردی حقيقيا، آب حياتی، لعلِ زلالئندان آفتاب...