۱۳۹۳ شهریور ۳۰, یکشنبه

انتشار مقاله "ژانر داستان تغزلی «صایاد-همرا» چگونه پدید آمده است؟" در ویژه نامه ادبیّات و فرهنگ ترکمن "نشریّه یاپراق" سال هفدهم 1393-شماره یک

انتشار مقاله "ژانر داستان تغزلی «صایاد-همرا» چگونه پدید آمده است؟"
در ویژه نامه ادبیّات و فرهنگ ترکمن "نشریّه یاپراق" سال هفدهم 1393- شماره یک