۱۳۹۳ آبان ۲۳, جمعه

"دیوان پادشاه عارف تورکمن سلطان جهانشاه حقیقی" در "خانه کتاب" ایران

د. خانگلدی اونق:
دیوان جهانشاه حقیقی نوشته د. خانگلدی اونق در نمایشگاه "خانه کتاب " ایران
- لینک مربوط به کتاب، در صفحه اصلی سایت مؤسسه "خانه کتاب" ایران 
- مشاهده صفحات اولّیه کتاب در فایل پی دی!

 

دیوان جهانشاه حقیقی در نمایشگاه "خانه کتاب " ایران دیوان جهانشاه حقیقی نوشته د. خانگلدی اونق در نمایشگاه "خانه کتاب " ایران