۱۳۹۵ مرداد ۱۰, یکشنبه

تاریخ فرهنگ ترکمن های ایران (قرون 19-20)- 2 – جلد II – دسرتاسیا – 1995 طی شد.

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ ТУРКМЕН ИРАНА (ХIХ-ХХ вв.) II Tom-защита диссертации 1995
ایران تورکمنلرینینگ مدنیّتینینگ تاریخی (قرون XIX-XX)  - 2 - جلد II - دسرتاسیا - 1995 دا قورالدی..
THE CULTURAL HISTORY of TURKMENS of IRAN (XIX-XX c.c.) Volume II - Dissertation - Defense in 1995.
*******

Completely dissertation-Latin-türkmenCompletely dissertasya-تورکمنچه-türkmençe
****************************