۱۳۹۲ بهمن ۱۳, یکشنبه

اثر چاپ شده جهانشاه حقیقی در جمهوری ترکمنستان - سال ۱۹۹۹

اونق خ.: این نسخه از "دیوان جهانشاه" بر اساس دستنوشته موجود در کتابخانه نسخ خطی آکادمی علوم ارمنستان که با عنوان «فوند ماتناداران(Matenadaran)» شناخته میشود٬ از روی میکروفیلمی که از آنجا آورده شده بود٬ از جانب انستیتو نسخ خطی ترکمنستان به همت دکتر رحمان رجب اف(دارای دکترای فیلولوژی) و با صفحه آرائی از جانب مدیر این انستیتو دکتر آنا قوربان آشیراف در سال ۱۹۹۹ - عشق آباد٬ به الفبای ترکمنی - روسی (سیریلیک یا کریل) برگردانده شده است. در زیر تصاویر صفحاتی از کتاب را در اینجا درج می کنیم: