۱۳۹۳ خرداد ۳۰, جمعه

رباغئ لار - دیوان حقیقی - «نكته توحيد»٬ «آوال و آخئر» آتلی رباغئ لارئ - 11

«نكته توحيد»

نكته توحيد كنزالله ايميش، وحدينگ كؤيينده واحد شاه ايميش،
عشقا ايگر آه، ايمان گمراه ايميش، مؤمنينگ قلبی اونگا أگأه ايميش،

«آوال و آخئر»

آوال و آخئردا چون بير ذات ايميش، وعدأنينگ شانئنا اثبات ايميش،
مصحف خطّ و روحی آيت ايميش، غير وجه سی جملگی اموات ايميش.