۱۳۹۳ خرداد ۲۹, پنجشنبه

رباغئ لار - دیوان حقیقی - «يوزينگ مهتابی»٬ «جامی كؤنگليمينگ» آتلی رباغئ لارئ - 10

«يوزينگ مهتابی»

ای يوزينگ مهتاب تابی كؤنگليمينگ، وی جمالئنگ آفتابی كؤنگليمينگ،
ای خطئنگ ام الكتابی كؤنگليمينگ، صوراتئنگ يوم الحسابی كؤنگليمينگ

«جامی كؤنگليمينگ»

ای يوزينگ بيت الحرامی كؤنگليمينگ، غمزه ی عينينگ امامی كؤنگليمينگ،
كـؤوثر یُحـیّ العـظامی كـؤنگليمينگ، لبلرينگ صحبا و جامی كؤنگليمينگ