۱۳۹۲ بهمن ۴, جمعه

در باره ما و موضوع دیوان جهانشاه

پژوهشگر تاریخ - د. خ. اونق
زندگی و آثار جهانشاه حقیقی قره قویونلی
Jahanşa Hakykynyň Haýaty we Döredijiligi
پژوهشگر تاریخ هستم. در کانادا سکونت دارم. ...
بدون مقدَمه بخوام بگم٬ در تاریخ ایران دوره ای داریم با عنوان «تاریخ دوره تورکمانی» که آن مربوط میشود به حضور «ترکمنان غزنوی، سلجوقی، خوارزمشاهیان، قره قویونلی و آق قویونلی» ( ... این دوره، از تواریخ بیهقی تا خواندمیر به طول می انجامد.) که در بعداز سلسله اخیر با تغییر مذهب گروهی از ترکمنان در قرن XV ، از قبیل صفویان، افشاریان، بیکدلی ها، اوستی تاچلی ها(استاچلو)، قاجاریان، ذوالقدر و ... در دوره صفویان امَا، مسیر تاریخ تغییر می کند. این دوره از تاریخ در نزد مورَخین، محدثین و محققین جهانی به «تاریخ دوره تورکمانی» معروف شده است. این مبحث مربوط به اواخر همان دوره از تاریخ تورکمن است که آن مصادف می گردد با دوره رنسانس در اروپا که در حال گذار به فرون جدید می باشد. ما در این وبنشر ضمن پرداختن به آثار و زندگینامه یکی از پادشاهان شجاع تورکمن جهانشاه قره قویونلی متخلص به "حقیقی" (1397-1467) که در قرن پانزدهم میزیسته، اختصاص داده شده است که در آن به بررسی تاریخ و آثار مربوط به این پادشاه و همچنین در حول و حوش تاریخ و ادبیات ترکمن در ادوار مختلف و در مورد پیشکسوتان علوم که منتسب به اوغوزی می باشند، پرداخته میشود.

د. خ. اونق
ایمیل جهت تماس!-
Email address: han.own@hotmail.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

JAHANȘA DIWANY

زندگی و آثار-جهانشاه حقیقی-نئنگ حیاتی و دؤردیجیلیگی-يعيش و يعمل في جهان شاه الحقيقي-د.خ.اونق
-JAHANȘA HAKYKYNYNŇ HAÝATY we DÖREDIJILIGI-COLLECTION POEMS OF LITERARY JAHANSHAH HAKYGY
Email address: han.own@hotmail.com - Dr. H. OWNUK