۱۳۹۵ مرداد ۱۰, یکشنبه

تاریخ فرهنگ ترکمن های ایران (قرون 19-20)- 2 – جلد II – دسرتاسیا – 1995 طی شد.

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ ТУРКМЕН ИРАНА (ХIХ-ХХ вв.) II Tom-защита диссертации 1995
ایران تورکمنلرینینگ مدنیّتینینگ تاریخی (قرون XIX-XX)  - 2 - جلد II - دسرتاسیا - 1995 دا قورالدی..
THE CULTURAL HISTORY of TURKMENS of IRAN (XIX-XX c.c.) Volume II - Dissertation - Defense in 1995.
*******

Completely dissertation-Latin-türkmenCompletely dissertasya-تورکمنچه-türkmençe
****************************

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

JAHANȘA DIWANY

زندگی و آثار-جهانشاه حقیقی-نئنگ حیاتی و دؤردیجیلیگی-يعيش و يعمل في جهان شاه الحقيقي-د.خ.اونق
-JAHANȘA HAKYKYNYNŇ HAÝATY we DÖREDIJILIGI-COLLECTION POEMS OF LITERARY JAHANSHAH HAKYGY
Email address: han.own@hotmail.com - Dr. H. OWNUK